Przetwarzanie danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych przekazanych w formularzu jest Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolskiej 12; kontakt do Inspektora Ochrony Danych w NASK-PIB : iod@nask.pl ;
  2. NASK-PIB będzie przetwarzać dane osobowe wskazane w formularzu do celów związanych z realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, jakim jest obsługa zgłoszenia przesłanego za pośrednictwem formularza i udzielenie odpowiedzi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  3. NASK-PIB może udostępnić dane osobowe na żądanie podmiotów upoważnionych do ich żądania na podstawie przepisów prawa;
  4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi zgłoszenia i udzielenia odpowiedzi na przesłane zgłoszenie;
  5. Osoba zgłaszająca ma prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia w zakresie, w jakim wynika to przepisów dot. ochrony danych osobowych;
  6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne; jeśli osoba zgłaszająca chce uzyskać od NASK-PIB odpowiedź na zgłoszenie powinna wskazać dane kontaktowe, za pośrednictwem których można się z nią skontaktować;
  7. Osobie zgłaszającej przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  8. Dane osobowe osób zgłaszających nie są przez NASK-PIB wykorzystywane do profilowania oraz nie są udostępniane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
O projekcie
bezpiecznewybory.pl