PKW

Państwowa Komisja Wyborcza (PKW) to najwyższy organ wyborczy w Polsce. Odpowiada za przeprowadzanie wyborów parlamentarnych, prezydenckich, samorządowych i wyborów do Parlamentu Europejskiego. Jej zadaniem jest także przeprowadzanie ogólnokrajowych i lokalnych referendów.  

Podstawa prawna 

Państwowa Komisja Wyborcza w obecnym kształcie organizacyjnym została powołana ustawą z dnia 28 czerwca 1991 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Aktualny zakres kompetencji PKW reguluje ustawa z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Podstawę jej działania stanowi Kodeks wyborczy.   

Skład PKW 

W skład Państwowej Komisji Wyborczej na mocy ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych wchodzą: 

  • jeden sędzia Trybunału Konstytucyjnego, wskazany przez Prezesa Trybunału Konstytucyjnego; 
  • jeden sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, wskazany przez prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego; 
  • siedem osób mających kwalifikacje do zajmowania stanowiska sędziego, wskazanych przez Sejm. 

Komisja wybiera spośród swoich członków przewodniczącego oraz dwóch zastępców. Funkcję przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej może pełnić wyłącznie sędzia Trybunału Konstytucyjnego lub sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego. 

O projekcie
bezpiecznewybory.pl