W wyborach do Parlamentu Europejskiego wyborcom z niepełnosprawnościami przysługują dwie dodatkowe formy głosowania: korespondencyjne oraz przez pełnomocnika. Ponadto wyborca z niepełnosprawnością może głosować w wybranej przez siebie lokalizacji dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Głosowanie korespondencyjne

Z głosowania korespondencyjnego mogą skorzystać wyborcy z potwierdzonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Zamiar głosowania korespondencyjnego wyborca musi zgłosić komisarzowi wyborczemu. Zgłoszenie może być ustne, pisemne, dokonane telefaksem lub w formie elektronicznej.  

Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, PESEL, oświadczenie o wpisaniu do rejestru wyborców w danej gminie, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie i adres, na który ma być wysłany pakiet wyborczy. Do zgłoszenia trzeba dołączyć kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. W zgłoszeniu można także zażądać dołączenia do pakietu wyborczego nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a.  

Wyborca, który zgłosi zamiar głosowania korespondencyjnego, otrzyma pakiet wyborczy najpóźniej 7 dni przed wyborami. Po wypełnieniu karty do głosowania powinien włożyć ją do specjalnej koperty, zakleić ją, a następnie włożyć do koperty zwrotnej wraz z podpisanym oświadczeniem o osobistym i tajnym oddaniu głosu. Całość należy przesłać do właściwej obwodowej komisji wyborczej. 

Głosowanie przez pełnomocnika 

Z głosowania przez pełnomocnika mogą skorzystać wyborcy z potwierdzonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, ale także osoby, które najpóźniej w dniu głosowania ukończyły 60 lat.  

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa, lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.  

Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed wójtem (lub – w zależności od miejsca zamieszkania – burmistrzem albo prezydentem miasta), ewentualnie przed innym upoważnionym pracownikiem urzędu gminy. Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wyborcy, wniesiony najpóźniej w 9 dni przed wyborami. Wniosek powinien zawierać: nazwisko i imię, imię ojca, datę urodzenia, PESEL, adres zamieszkania (zarówno wyborcy, jak i osoby, której ma być udzielone pełnomocnictwo) oraz oznaczenie wyborów, których dotyczy. 

Głosowanie w lokalu dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Wyborcy z niepełnosprawnościami mają możliwość oddawania głosów w specjalnie dostosowanych lokalach wyborczych.  

Lokale takie muszą spełniać szczególne warunki. Powinny mieścić się na parterze i zapewniać dodatkowe oświetlenie. Umieszczona w nich urna wyborcza nie może mierzyć więcej niż metr wysokości. Ponadto w okolicy takich lokali nie mogą znajdować się wysokie krawężniki. Te i inne warunki techniczne opisuje szczegółowo rozporządzenie Ministra Infrastruktury.  

Wyborca z niepełnosprawnością może głosować przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a. 

Informacje o dostępności specjalnie przygotowanych lokali można uzyskać w poszczególnych gminach.  

Terminy składania wniosków dla wyborów do Parlamentu Europejskiego

  • Termin zgłoszenia komisarzowi wyborczemu zamiaru głosowania korespondencyjnego upływa 27 maja 2024. Zgłoszenia trzeba dokonać w godzinach pracy delegatury Krajowego Biura Wyborczego.
     
  • Termin złożenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa upływa 31 maja 2024. Wniosek należy złożyć w godzinach pracy urzędu gminy.
     
  • Termin złożenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) wniosku o zmianę miejsca głosowania w obwodzie właściwym dla lokalu przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych rozpoczyna się w dniu 26 kwietnia 2024, natomiast upływa 6 czerwca 2024. Wniosek trzeba złożyć w godzinach pracy urzędu gminy. 

Źródła:  

https://elections.europa.eu/pl/how-to-vote/pl/  

https://pkw.gov.pl/wybory-i-referenda/wybory-do-parlamentu-europejskiego/wybory-do-parlamentu-europejskiego-w-2024nbspr/informacje-ogolne/informacja-o-uplywie-terminow-zwiazanych-z-uprawnieniami-wyborcow-niepelnosprawnych-oraz-wyborcow-kt  

https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/2023-10/arkusz_oceny_lokale_wyborcze_2023.pdf  

;
O projekcie
bezpiecznewybory.pl