Wszyscy wyborcy, którzy najpóźniej w dniu wyborów ukończą 60 lat, mogą liczyć na pewne udogodnienia w oddawaniu głosów. W tym artykule przedstawiamy szczegółowe informacje na ten temat.  

Prawo do bezpłatnego transportu

Seniorzy, którzy głosują w gminie, w której w dniu wyborów nie funkcjonuje gminny przewóz pasażerski, mają prawo do bezpłatnego transportu z miejsca zamieszkania do lokalu wyborczego i z powrotem.  

Zamiar skorzystania z prawa do transportu trzeba zgłosić najpóźniej w trzynastym dniu przed wyborami. W przypadku nadchodzących wyborów trzeba zrobić to do 27 maja. Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej (np. mailowo) w odpowiednim urzędzie gminy. Powinno ono zawierać imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania (lub miejsca pobytu w przypadku wyborcy posiadającego zaświadczenie o prawie do głosowania w dowolnym lokalu), wskazanie czy wyborca ma zamiar skorzystać z transportu powrotnego, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, oraz numer telefonu lub adres poczty elektronicznej wyborcy, o ile je posiada.  

Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z przewozu, otrzyma informację o godzinie transportu do lokalu najpóźniej w trzecim dniu przed wyborami.  

Choć nie wymaga tego prawo, niektóre gminy organizują bezpłatny dojazd autobusem do lokali wyborczych dla wszystkich chętnych mieszkańców. By uzyskać szczegółowe informacje na ten temat, trzeba skontaktować się z konkretnym urzędem gminy lub śledzić informacje podawane na jego stronie internetowej.  

Głosowanie korespondencyjne

Wyborcy po 60. roku życia mogą głosować korespondencyjnie. Jeśli chcą skorzystać z tej możliwości, muszą zgłosić taki zamiar komisarzowi wyborczemu najpóźniej w trzynastym dniu przed wyborami (do 27 maja). Lista komisarzy dostępna jest na stronie internetowej PKW 

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, na piśmie lub w postaci elektronicznej (przez stronę internetową gov.pl). Powinno zawierać imię i nazwisko, numer PESEL, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie oraz adres, na który ma być wysłany pakiet wyborczy. Wzór wniosku o głosowanie korespondencyjne udostępnia PKW na stronie internetowej 

Wyborca najpóźniej szóstego dnia przed wyborami otrzyma pakiet wyborczy, który zostanie doręczony przez przedstawiciela Poczty Polskiej. W skład takiego pakietu wchodzą: koperta zwrotna, karta do głosowania, koperta na kartę do głosowania, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu i instrukcja głosowania korespondencyjnego. 

Po oddaniu głosu na karcie, należy ją umieścić w kopercie z napisem „Koperta na kartę do głosowania” i zakleić. Niezaklejenie koperty spowoduje, że karta nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania. 

Zaklejoną kopertę na kartę należy włożyć do koperty zwrotnej zaadresowanej do obwodowej komisji wyborczej wraz z wypełnionym oświadczeniem o osobistym i tajnym oddaniu głosu. Brak podpisanego oświadczenia spowoduje, że karta nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania. Kopertę zwrotną z zawartością należy zakleić i przekazać przedstawicielowi Poczty Polskiej. 

Przedstawiciel Poczty Polskiej odbierze kopertę za pokwitowaniem najpóźniej w: 

– dniu wyborów, jeżeli wyborca w momencie doręczenia pakietu wyborczego zgłosił potrzebę jej odbioru pod wskazanym przez niego adresem; 

– przedostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wyborów – w placówce Poczty Polskiej usytuowanej na obszarze gminy, w której wyborca jest ujęty w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców; 

– trzecim dniu roboczym poprzedzającym dzień wyborów w dowolnej placówce Poczty Polskiej. 

Wyborca może też osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej, której adres znajduje się na kopercie zwrotnej. 

Prawo do głosowania przez pełnomocnika

Osoby, które ukończyły 60. rok życia mogą głosować przez pełnomocników.  

Pełnomocnictwa udziela się przed wójtem, burmistrzem lub prezydentem miasta, albo przed innym upoważnionym pracownikiem urzędu gminy. Wniosek w tej sprawie należy złożyć najpóźniej w dziewiątym dniu przed wyborami.  

Wniosek może być złożony ustnie, na piśmie lub w postaci elektronicznej (na stronie internetowej gov.pl). Powinien zawierać imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania zarówno wyborcy, jak i osoby, której ma być udzielone pełnomocnictwo do głosowania, oraz oznaczenie wyborów, których dotyczy. Do wniosku trzeba dołączyć pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa. Wzory dokumentów udostępnia PKW na stronie internetowej 

Źródła: 

https://wybory.gov.pl/pe2024/pl/pkw_aktualnosci/59672  

;
O projekcie
bezpiecznewybory.pl